actuallyflat9973

May 4, 2015 at 18:38 o\clock

Korekta VAT w zwiazku ze zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego

http://stronabiznesowa.pl - -

Przepisy ustawy o VAT zawieraja regulacje dotyczace systemu korekt w sytuacji, gdy podatnik zmieni zasady wykorzystywania pojazdu samochodowego. Korekta taka jest obowiazkowa, gdy samochod poczatkowo byl wykorzystywany wylacznie do celow dzialalności gospodarczej, a po zmianie bedzie wykorzystywany takze do celow innych niz ta dzialalnośc. Natomiast podatnik moze "odzyskac" cześc VAT nieodliczonego od zakupu pojazdu w sytuacji, gdy samochod najpierw byl wykorzystywany do celow mieszanych, a po zmianie bedzie wykorzystywany wylacznie do dzialalności gospodarczej.

Odliczenie VAT

Zgodnie z podstawowa zasada, podatnik VAT wykorzystujacy do dzialalności samochod ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT wynikajacego z faktur dokumentujacych wydatki zwiazane z tym pojazdem. Przy czym ustawodawca do niektorych pojazdow zawiesil do dnia 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa. Dotyczy to samochodow wskazanych w art. 12 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektorych innych ustaw (np. samochody osobowe).

Ograniczenia w odliczaniu VAT nie maja jednak zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe sa m.in. wykorzystywane wylacznie do dzialalności gospodarczej podatnika. Za takie uwaza sie pojazdy, w sytuacji gdy:

sposob ich wykorzystywania przez podatnika, zwlaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich uzywania, dodatkowo potwierdzony prowadzona przez podatnika dla tych pojazdow ewidencja przebiegu pojazdu, wyklucza ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnościa gospodarcza (dodatkowo podatnik jest zobowiazany do zlozenia informacji VAT-26) lub

ich konstrukcja wyklucza ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnościa gospodarcza lub powoduje, ze ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnościa gospodarcza jest nieistotne.

Do tych ostatnich naleza pojazdy wymienione w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT.Kiedy korekta VAT?

Jezeli w ciagu 60 miesiecy, liczac od miesiaca, w ktorym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do uzywania, w przypadku pojazdu samochodowego: 1) o ktorym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a), tj. wykorzystywany wylacznie do dzialalności gospodarczej, nastapi zmiana na wykorzystywanie go do celow dzialalności gospodarczej i do celow innych niz ta dzialalnośc, podatnik jest obowiazany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu, 2) w odniesieniu do ktorego kwote podatku naliczonego stanowila kwota, o ktorej mowa w art. 86a ust. 1 (tj. 50% kwoty VAT), nastapi zmiana na wykorzystywanie go wylacznie do dzialalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu (zasade te stosuje odpowiednio rowniez, gdy nie zlozono w terminie informacji VAT-26).

W przypadku gdy w okresie korekty nastapi sprzedaz pojazdu samochodowego, uznaje sie, ze wykorzystanie tego pojazdu zostalo zmienione na wykorzystanie wylacznie do dzialalności gospodarczej, az do konca okresu korekty.

Na potrzeby omawianej korekty uznaje sie, ze pojazd samochodowy odpowiednio nie jest juz wykorzystywany wylacznie do dzialalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wylacznie do takiej dzialalności poczawszy od miesiaca, w ktorym nastapila zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje sie w deklaracji za okres rozliczeniowy, w ktorym nastapila zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostalego okresu korekty (przyklad 1).

Jezeli podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w dzialalności gospodarczej rowniez do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczen, kwota korekty powinna takze uwzgledniac proporcje określona w art. 90, zastosowana przy odliczeniu.

Przy czym nalezy podkreślic, ze pojazdy samochodowe o wartości poczatkowej (wartośc te ustala sie zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15.000 zl podlegaja 12-miesiecznej korekcie.

Samochody zakupione przed 1 kwietnia 2014 r.

Przepis art. 90b ustawy o VAT ma zastosowanie takze do samochodow nabytych przed dniem 1 kwietnia 2014 r. tylko w sytuacji określonej w art. 11 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektorych innych ustaw. Z analizy treści tego przepisu wynika, ze art. 90b ustawy o VAT stosuje sie do sprzedazy samochodow zakupionych przed 1 kwietnia 2014 r., przy nabyciu ktorych kwote podatku naliczonego stanowilo 50% lub 60% kwoty podatku wynikajacej z faktury otrzymanej przez podatnika, nie wiecej jednak niz odpowiednio 5.000 zl lub 6.000 zl.

Korekta w trybie art. 90b ustawy o VAT jest dokonywana, jezeli sprzedaz tych samochodow nastepuje w ciagu 60 miesiecy (lub 12 miesiecy), liczac od miesiaca zakupu pojazdu. W takim przypadku podatnik ma prawo (a nie obowiazek) skorygowac VAT naliczony - jest to korekta in plus, czyli zwiekszajaca VAT naliczony i jest ona dokonywana za okres rozliczeniowy, w ktorym nastapila sprzedaz pojazdu, w kwocie proporcjonalnej do pozostalego okresu korekty (przyklad 2).

Przyklad 1

W kwietniu 2014 r. podatnik nabyl samochod osobowy za kwote 100.000 zl plus podatek VAT 23.000 zl. W zwiazku z tym, ze samochod ten wykorzystywany byl wylacznie do opodatkowanej dzialalności gospodarczej, podatnik rozpoczal prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu oraz w odpowiednim terminie zlozyl informacje VAT-26, w deklaracji za kwiecien podatnik odliczyl 23.000 zl. Zalozmy, ze podatnik od listopada 2015 r. zmieni sposob wykorzystywania tego samochodu i bedzie go uzywal rowniez do celow prywatnych. W tej sytuacji, oprocz zlozenia aktualizacji informacji VAT-26, podatnik bedzie zobowiazany do dokonania korekty VAT "in minus" za 41 miesiecy pozostalego okresu korekty. Korekta VAT wyniesie:

23.000 zl × 50% = 11.500 zl,11.500 zl × 41/60 = 7.858,33 zl.

Podatnik w rozliczeniu za listopad 2015 r. bedzie obowiazany obnizyc kwote podatku naliczonego do odliczenia (po zaokragleniu) o kwote 7.858 zl.

Przyklad 2

Podatnik przy zakupie samochodu w pazdzierniku 2011 r. odliczyl VAT w wysokości 60% kwoty VAT, nie wiecej jednak niz 6.000 zl. W kwietniu 2015 r. sprzedaz tego samochodu opodatkowal 23% VAT. Korekcie w tym przypadku podlega podatek nieodliczony przy nabyciu, w wysokości proporcjonalnej do pozostalego okresu korekty. Korekta ta powinna zostac dokonana w nastepujacy sposob:1)

kwota VAT wynikajaca z faktury - 23.000 zl,

2)

kwota faktycznie odliczonego VAT - 6.000 zl,

3)

kwota VAT nieodliczona (podlegajaca korekcie w trybie art. 90b ustawy o VAT) - 17.000 zl,

4)

liczba miesiecy okresu korekty - 60 miesiecy,

5)

liczba miesiecy pozostalego okresu korekty: 18 miesiecy (60 miesiecy - 42 miesiace liczone od pazdziernika 2011 r. do marca 2015 r.),

6)

kwota VAT podlegajaca korekcie w deklaracji za kwiecien 2015 r. wyniosla 5.100 zl (17.000 zl × 18/60).Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Ustawa z dnia 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 312)

autor: Aleksandra Wegielska

Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 2015-04-27

Podroze sluzbowe w ksiegach rachunkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

href='http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/17109265,korekta-vat-w-zwiazku-ze-zmiana-sposobu-wykorzystywania-pojazdu-samochodowego.html' - http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/17109265,korekta-vat-w-zwiazku-ze-zmiana-sposobu-wykorzystywania-pojazdu-samochodowego.html -